Archeologie & cultuurhistorie

Wij kunnen voordat u een project begint een quickscan uitvoeren om de archeologische en cultuurhistorische risico's snel voor u inzichtelijk te maken. Daarnaast kunnen wij voor u uitvoeren of laten uitvoeren:

 • Risicoanalyse
 • Voorafgaand aan de geplande bouwwerkzaamheden kan het archeologische risico in kaart worden gebracht. Aan de hand hiervan krijgt u een goed beeld van de te verwachte kosten, tijdspanne en eisen die door de overheid aan het archeologisch onderzoek zullen worden gesteld.

 • Bureauonderzoeken
 • Volgens de procedure van de nieuwe archeologische wetgeving dient in een plangebied waar een archeologische verwachting geldt een bureauonderzoek te worden uitgevoerd. Dit is een historisch- en cartografisch onderzoek naar het gebied. In het rapport wordt een gespecificeerde verwachting gegeven voor archeologie in het plangebied.

 • Booronderzoek (IVO-O)
 • Omdat niet altijd duidelijk is wat er onder de grond verborgen ligt, kan voorafgaand aan een opgraving een booronderzoek worden gedaan. Daarmee wordt gekeken of de bodemopbouw nog in tact is of dat deze verstoord is. Ook wordt onderzocht of er archeologie in de bodem aanwezig is. Wanneer er geen archeologie in de bodem (meer) aanwezig blijkt te zijn, hoeft er geen vervolgonderzoek plaats te vinden. Buro de Brug beschikt over een boorvergunning, dus kan dit onderzoek voor u uitvoeren.

 • Proefsleuven (IVO-P)
 • In sommige gevallen is de aanwezigheid van archeologie duidelijk. Het is dan echter nog niet bekend of de archeologische resten behoudenswaardig zijn. Een opgraving is kostbaar. Daarom wordt eerst proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij kleine opgravingsputten worden aangelegd.

 • Opgraving
 • Als duidelijk is gebleken uit het vooronderzoek (bureauonderzoek, booronderzoek of proefsleuvenonderzoek) dat er archeologisch waardevolle resten in de bodem aanwezig zijn, wordt geadviseerd een opgraving uit te voeren. Het archeologisch erfgoed wordt daarmee veiliggesteld. Na de opgraving kan de bouw volgens planning vervolgen.

 • Inpassing
 • Vaak hoeft archeologisch onderzoek geen spelbreker te zijn, maar kunnen er passende oplossingen worden gevonden. Er zijn steeds meer oplossingen voor archeologie vriendelijk bouwen. Denk bijvoorbeeld aan het ophogen van de grond zodat de bodem niet verstoord worden en de archeologische resten in de grond (in situ) bewaard kunnen blijven. Ook biedt Buro de Brug advies op maat voor het aanpassen van de bouwplannen zodat archeologisch onderzoek mogelijk kan worden vermeden.

  Bij twijfel over een door anderen uitgevoerd onderzoek, kunt u bij ons terecht voor een onafhankelijke second opinion.

 • Quickscan
 • Een snel en gedegen vooronderzoek door het oog van de kenner naar de stand van zaken.

 • Inventarisaties
 • Een overzicht bieden van de cultuurhistorische- en archeologische waarden, resultaten van eerder gedaan onderzoek, cultuurhistorisch verleden en huidige stand van zaken. Ook inventarisatie van WOII resten kunnen wij voor u uitvoeren. Voor een advies over explosieven uit WOII kunnen wij u naar zeer gerenommeerde partners verwijzen.

 • Archeologische- en cultuurhistorische waarden- en verwachtingenkaart
 • Archeologisch beleidsadvies
 • De Wro en Monumentenwet (WAMz art.41a) bieden gemeenten de ruimte zelfstandig beleid ten aanzien van de omgang met archeologische waarden op te stellen. Zowel de gemeenten als de burgers zijn erbij gebaat dat in de bestemmingsplannen gebruik wordt gemaakt van meer gedetailleerdere informatie over het bodemarchief. Hiervoor is een archeologischewaarden- en verwachtingenkaart een goed middel. Deze kaarten bieden een goed onderbouwde basis voor het opstellen van archeologiebeleid.

  Ontwerp door Ddzyne