Publicaties


Onze eigen publicaties

Het archeologische 'aantoonbaarheidsprincipe' in de nieuwe Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft in juli 2015 ingestemd met de nieuwe Omgevingswet. Via het Amendement Ronnes is in de Omgevingswet bepaald dat de te verwachten archeologische waarden in de omgevingsplannen aantoonbaar moeten zijn. Jan Breimer en Chris Sueur beschrijven in het juridische vakblad Praktijk Omgevingsrecht (PRO) de consequenties van dit aantoonbaarheidsprincipe voor archeologen en gemeenten. Zie: J. Breimer en C. Sueur 2015: Archeologie in de Omgevingswet:‘Aantoonbaar’ Maar hoe doe je dat?, Praktijk Omgevingsrecht, nummer 7, november 2015

Tiel rond het jaar 1000
Veel oud onderzoek in Tiel is nooit geanalyseerd. Met een subsidie van NWO Odyssee, aangevuldmet bijdragen van de gemeente Tiel en van de provincie Gelderland, zijn vier oudeopgravingen toch uitgewerkt (Achterweg, Tol Noord, Agnietenstraat en Konininneweg). Zie: J.W.M. Oudhof, A.A.A. Verhoeven en I. Schuuring 2013: Tiel rond 1000. Analyse van vier opgravingen in de Tielse binnenstad. Amsterdam (Themata 6)
Een 3D-animatie van Tiel rond 1000 is te bewonderen via deze link

 

Interessante juridische zaken

Geen veto door eigenaar
Monumentale panden kunnen worden aangewezen als beschermd monument vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Een aantal gemeenten geeft eigenaren een veto over een dergelijke aanwijzing, maar uit een recente rechtelijke uitspraak blijkt dat dat niet mag. Zie het blog van mr. B. Kocken op de website van het Nederlands Juristenblad

Omgevingswet, notariaat en archeologie
Hoe kijkt een notaris tegen de archeologiein de Omgevingswet aan? Zie: Dr. G.L. Dusseldorp en mr. dr. J. Nijland, Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van (onroerend) cultureel erfgoed in de Erfgoedwet en de Omgevingswet. Gevolgen voor de (notariële) praktijk nader beschouwd, Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2015/95), p. 550 ev

Waterschappen en archeologie
Uit recent onderzoek is gebleken dat een verlaging van de grondwaterstand en de daarmee gepaard gaande oxidatie desastreuze gevolgen kan hebben voor archeologische waarden bestaande uit organische resten, zoals scheepshout, leer, zaden, etc. Genoemd onderzoek maakt duidelijk dat juridische bescherming van archeologisch waardevolle organische resten in de bodem noodzakelijk is om deze te behouden.Zie: Groothuijse, F.A.G., Het behoud van archeologische waarden met behulp van waterregelgeving. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2012 (11), 1082-1096Ontwerp door Ddzyne